Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

BLOG

Zapytanie Usługi Prawne

Wrocław, 14.11.2023

ZAPYTANIE O CENĘ

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 1. Zamawiający:

Kigema Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                              

ul. Fabryczna 10

53-609 Wrocław

KRS: 0000629020

NIP: 6793131727

 1. Tytuł projektu:

„Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o.”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa: Usługa prawna

Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV:

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

79120000-1 - Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w etapie V projektu.

Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa prawnego w zakresie prac przedwdrożeniowych dotyczących nowych produktów powstałych w ramach projektu pt. "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o.”

Wykonawca powinien posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.

 1. Sposób wyrażania i obliczania ceny:
 1. Cena powinna zostać podana w zł.
 • Cena powinna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Wykonawca i obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 • Termin i miejsce wykonania zamówienia:
 1. Termin realizacji: do 29.12.2023.
 2. Miejsce realizacji:  siedziba Wykonawcy
 • Kryteria wyboru

1.Cena netto – waga 100%

Ocena według skali punktowej – czym niższa cena tym więcej punktów, oferta z najwyższą ceną otrzymuje najmniejszą ilość punktów, oferty z niższymi cenami zostają ułożone w malejącej kolejności i kolejne otrzymują o jeden punkt więcej od ofert poprzednich. Oferta z najniższą ceną otrzymuje najwięcej punktów. Ilość otrzymanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi  zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,

- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

 • Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2023 r. osobiście lub drogą pocztową pod adresem: ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, bądź drogą elektroniczną na adres wieslaw.puzio@kigema.pl

Other posts

Quality from our company

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At...

Read More
New events

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At...

Read More
Placeholder Post Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At...

Read More
Placeholder Post Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At...

Read More
Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych...

Kigema sp. z o.o. received a grant under the Operational Programme Smart Growth 2014-2020, for the implementation of the project 'R&D works in the field...

Read More
Placeholder Post Title from company

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At...

Read More

INTERESTED IN OUR OFFER?

MAKE A QUOTATION RIGHT NOW

REQUEST FOR QUOTATION

Copyrights © 2022 KIGEMA --- Created by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram